Zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony

Zawarcie umowy na lokale socjalne na czas nieoznaczony

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o lokal komunalny?

Uchwała Rady Miasta  Szczecin określa  warunki, które musi spełnić osoba, aby uzyskać lokal na czas nieoznaczony, tzw. mieszkanie komunalne.

Ubiegająca się o lokal komunalny osoba:

  • ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, nie  posiada prawa do innego lokalu , jak również takiego prawa nie   posiada współmałżonek, czy też inna osoba starająca się z nią o prawo do lokalu,
  • jest mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin,
  • jest osobą pełnoletnią,
  • znajduje się w trudnych warunkach mieszkaniowych, co w przypadku starania się o najem lokalu z zasobów Gminy Miasto Szczecin oznacza, że powierzchnia pokoi aktualnie zajmowanego mieszkania  przypadająca na jedną osobę jest poniżej  5 m2 na osobę lub że mieszka w pomieszczeniach nie nadających się na pobyt ludzi,
  • wykaże się dochodem zgodnym z niniejszymi kryteriami

Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 0,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie Zachodniopomorskim w kwocie wskazanej w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku – zwiększonego odpowiednio o 20 % w gospodarstwach jednoosobowych, o 80 % w gospodarstwach dwuosobowych oraz o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.


Drukuj