Lokal socjalny - warunki

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o lokal socjalny?

Osoba starająca  się o lokal socjalny musi spełnić dwa podstawowe warunki:

  • nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu
  • dochody nie mogą przekroczyć wysokości progów dochodowych, których  wysokość jest określona w uchwale Gminy Miasto Szczecin.

Jakie dokumenty trzeba złożyć
•    Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich 3 miesięcy
•    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz określające od kiedy wnioskodawca rozlicza się w US Szczecin
•    Wyrok o rozwodzie lub separacji **
•    Wyrok o alimentach **
•    Dokument dotyczący niepełnosprawności lub w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.**
•    Zaświadczenie z MOPR Działu Pomocy Osobom Bezdomnym o bezdomności**
•    Zaświadczenie z MOPR dot. pieczy zastępczej**
•    Zaświadczenie z MOPR dot. programów pomocowych**
•    W przypadku powierzchni mieszkalnej mniejszej niż 5 m2 /osobę w lokalach i domach prywatnych potwierdzenie powierzchni przez osobę z uprawnieniami**
•    Zaświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu chronionym lub treningowym z pozytywną opinią MOPR.**

* - niepotrzebne skreślić 

** - dołączyć jeżeli dany fakt dotyczy wnioskodawcy


Drukuj