Biuro Porad Obywatelskich

 W czym możemy Ci pomóc?

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin, polegające na świadczeniu bezpłatnych porad dla mieszkańców Szczecina.

Świadczymy  bezpłatne poradnictwo i doradztwo prawne i obywatelskie polegające na informowaniu mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach i spoczywających na nich obowiązkach, istotnych dla rozwiązania ich problemu oraz udzielaniu pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania, w szczególności w zakresie: 

 • procedur i spraw urzędowych,
 • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
 • spraw mieszkaniowych,
 • opieki medycznej i niepełnosprawności,
 • trudnych spraw rodzinnych,
 • problemów w pracy,
 • spraw konsumenckich,

 Poradnictwo prawne obejmuje swym zakresem wsparcie merytoryczne z zakresu: prawa cywilnego (w tym spadkowego), prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego (w tym egzekucyjnego), postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa spółdzielczego, prawa pracy . Poradnictwo  zorganizowane jest w formie indywidualnych konsultacji osób potrzebujących wsparcia z prawnikiem. W ramach poradnictwa  udzielana jest pomoc prawna w formie porad ustnych. Konsultacja obejmuje zapoznanie się z dokumentacją sprawy, jej analizę oraz propozycję sposobu postępowania, omówienie możliwości podjęcia określonych czynności, wskazanie konsekwencji określonego postępowania.
Udzielanie porad  odbywa się z wykorzystaniem aktualizowanej na bieżąco i dostępnej on – Line  bazy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, stanowiskiem doktryny i orzecznictwa.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu osobistym, telefonicznym lub mailowym w warunkach zapewniających dyskrecję oraz przy zachowaniu najwyższych standardów co do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje swym zakresem opracowanie i przekazanie zgłaszającym się klientom, rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych zestawów informacji o różnych możliwościach rozwiązania problemu i o związanych z nimi konsekwencjami. Wspieranie klientów z poszanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji dokonywania wyboru sposobu postępowania oraz, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie planu działania i pomocy w jego realizowaniu.

Porada obywatelska polega na:

 • wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,
 • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,
  wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 • w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania

Informacja obywatelska polega na:

 • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
 • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
 • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.

Więcej informacji: biuroporadszczecin.pl lub bpo-szczecin.pl

 


Drukuj