35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Platany 2018
1
Platany 2017
2
Festyn Po Sąsiedzku
3
Platany 2018
4

Darmowa pomoc prawna

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze od 01 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Realizacja zadania jest rezultatem wejścia w życie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki jej zapisom stworzony został dla osób uprawnionych dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punkcie prowadzonym przez nasze stowarzyszenie porad udzielają adwokaci i radcowie prawni posiadający doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Po nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Mieście Szczecin w 2019 r. będzie funkcjonować 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lokale, w których Miasto zorganizowało punkty (13) nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty (3) nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, a przyjęcia interesantów odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 20.00.

Aby skorzystać z porady prawnej, bądź z porady obywatelskiej należy zarejestrować się na wizytę pod numerem tel. 91 424 50 00 Rejestracja czynna jest w poniedziałki w godz. 7.30 do 18.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 16.00 (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Poradę można również zarezerwować online na stronie https://szczecin.npp-24.pl.

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  nr 13, prowadzonym przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, jak również w pozostałych punktach  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  prowadzonych przez inne organizacje.

W bieżącym roku Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Poniżej w tabelce wskazujemy lokalizacje oraz godziny przyjęć.

 

  LOKALIZACJA   Osoby udzielające porad HARMONOGRAM PRZYJĘĆ
 Dni tygodnia godziny udzielania pomocy

Prowadzenie zadania w
punkcie nr 13

Budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin

 ul. Rydla 39-40, pok. 5 
Adwokat / Radca prawny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

 

Informacja o pozostałych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin

 

Podstawa prawna

Organizację oraz funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r
  (Dz.U z 2015r poz. 1255) [klik][pdf]
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) [klik][pdf]
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego [klik][pdf]

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów

 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobiście osobom uprawnionym, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
 • Nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
 • Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej udzielający porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Osoba udzielająca porady prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego też osoba która otrzymała poradę będzie proszona o podanie danych statystycznych dotyczących jej wieku, wykształcenia etc. (podanie tych danych jest dobrowolne).

Zakres udzielania pomocy prawnej

Uprawnieni będą mogli uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z następujących dziedzin prawa:

 • prawa pracy,
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego,
 • inne.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Publish modules to the "offcanvs" position.