35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Platany 2019 01
Platany 2019 02
Platany 2019 03
Platany 2019 04

Sprawozdanie 2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020
STOWARZYSZENIE SOLIDARNE KOBIETY ZAWSZE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

1. Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze z siedzibą: 70-483 Szczecin, al. Wojska Polskiego 113/04. Stowarzyszenie, jako organizację pożytku publicznego, działającą non-profit, utworzono na podstawie wniosku złożonego do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Federacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr poz. rejestru KRS 0000332502 w dniu 30.06.2009 r., numer wpisu w pozycji rejestru 1.

Na podstawie zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie Stowarzyszenie posługuje się numerem identyfikacyjnym REGON 320700847, której rodzaj działalności wg PKD został sklasyfikowany PKD 94.99.Z.

Decyzją Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie otrzymało Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9552268892.

W 2020 r. Stowarzyszenie zmieniło adres siedziby, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru KRS z dnia 18.12.2020 r. i w związku z tym obecnie podlega pod Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie, ul. Felczaka 5.

Celem Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest:

 • działanie w sferze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność charytatywna - dobroczynna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych, niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;
 • nauka, edukacja i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych;
 • działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu;
 • poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka;
 • nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

Działalność Stowarzyszenia nie ma ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych (Amerykanka) prowadzonych w 2020 r. Dane ujęte w bilansie oraz w rachunku zysków i strat za bieżący rok są porównywalne z danymi za ubiegły rok obrotowy.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Stowarzyszenie nie posiada żadnych oddziałów ani przedstawicielstw.

6. Omówienie polityki rachunkowości:

-Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się za pośrednictwem kont zespołu „5” - koszty według typów działalności oraz kont zespołu „4” - koszty według rodzajów działalności. -Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

-Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

-Wyposażenie wycenia się wg nominalnych cen zakupu.

-Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

-Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1500,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów - według miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych - prowadzona jest w książce inwentarzowej.

-Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 1500,00 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 10000,00 zł, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do używania.

-Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.

-Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

-Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 R.

1. Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Stowarzyszenie nie udziela kredytów i zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Stowarzyszenie nie posiada udziałów ani akcji.

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

1. Na majątek Stowarzyszenia na dzień 31.12.2020 r. (aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe”) składają się środki pieniężne w wysokości 2 701,32 zł, ulokowane na rachunku bankowym (konto bieżące - 2 697,96 zł) oraz w kasie (3,36 zł).

2. Wynik roku 2020 - zysk w wysokości 724,59 zł.

3. Stowarzyszenie zysk netto (nadwyżkę przychodów nad kosztami) w kwocie 724,59 zł przeznaczy na cele związane z działalnością statutową w roku 2021.

INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW

I KOSZTÓW

1. Struktura zrealizowanych przychodów w 2020 r.:

Ogółem przychody działalności statutowej z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 2020 r. wynosiły 172 526,51 zł, w tym:

-składki członkowskie od 15 osób - 840,00 zł

-darowizny od osób fizycznych - 2 300,00 zł

-darowizna rzeczowa w ramach Bonu dla NGO - 1 000,00 zł

-dotacja z gminy m. Szczecin na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich - 70 000,00 zł -dotacja z gminy m. Szczecin na prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 11 - 64 020,00 zł -grant z Fundacji im. Stefana Batorego - 14 000,00 zł

-refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP - 20 366,51 zł.

2. Struktura zrealizowanych kosztów w 2020 r. ujmowanych na kontach zespołu „5” - koszty według rodzajów działalności:

Ogółem koszty działalności statutowej z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

w 2020 r. wynosiły - 171 801,92 zł

-koszty statutowe - 23 691,92 zł

-koszty administracyjne - 90,00 zł

-koszty związane z dotacją na BPO - 70 000,00 zł

-koszty związane z dotacją na PNPO 11 - 64 020,00 zł.

3. Struktura zrealizowanych kosztów w 2020 r. ujmowanych na kontach zespołu „4” - koszty rodzajowe:

-amortyzacja - 8 703,85 zł -zużycie materiałów i energii - 5 316,99 zł -usługi obce - 88 786,54 zł -wynagrodzenia - 61 208,48 zł

-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 7 786,06 zł.

4. Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze w 2020 r. zakupiło ze środków finansowych otrzymanych w ramach grantu z Fundacji im. Stefana Batorego (Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej):

-kserokopiarkę Konica Minolta za kwotę brutto 3 999,96 zł, zamortyzowaną jednorazowo i przyjętą na stan środków trwałych dokumentem OT 1/2020 z dnia 17.11.2020 r.,

-2 laptopy HP EliteBook 840, zmodernizowane o dyski Crucial 240 GB, o łącznej wartości jednostkowej 1 653,00 zł, zamortyzowane jednorazowo i przyjęte na stan środków trwałych dokumentami OT 2/2020 i OT 3/2020 z dnia 29.11.2020 r.,

-2 routery Alcatel LinkZone, w cenie jednostkowej 199,90 zł, przyjęte jako wyposażenie w ewidencji wyposażenia,

-urządzenie wielofunkcyjne HP 3789 za kwotę 169,99 zł, przyjęte jako wyposażenie i ujęte w ewidencji wyposażenia,

-2 oprogramowania użytkowe Microsoft 2016, w cenie jednostkowej 279,00 zł, przyjęte jako wyposażenie i ujęte w ewidencji wyposażenia.

W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie otrzymało w ramach Bonu dla NGO darowiznę rzeczową pod postacią licencji na program księgowy, wycenioną na kwotę 1 000,00 zł. Pozostałą część wartości licencji w wysokości 397,89 zł sfinansowało ze środków własnych. Licencja jako wartość niematerialna i prawna została zamortyzowana jednorazowo i przyjęta na stan 22.12.2020 r. dokumentem OT 4/2020.

5. Stowarzyszenie sporządza bilans i rachunek zysków i strat według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

6. Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7. Stowarzyszenie nie ma statusu organizacji pożytku publicznego OPP.

8. Stowarzyszenie otrzymało darowizny od 4 osób prywatnych w wysokości 2 300,00 zł i przeznaczyło je na działanie statutowe w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego na stronie domowej Stowarzyszenia.

Szczecin, dnia 21.03.2021 r.

Zarząd i Komisja Rewizyjna

ZARZĄD STOWARZYSZENIA SOLIDARNEKOBIETY ZAWSZE na dzień 01.08.2020

1. Hanna Mrugalska – Prezes Stowarzyszenia
2. Elżbieta Kubiaczyk-Hrabi - Wiceprezes Stowarzyszenia
3. Barbara Kozdra
4. Beata Gogłoza

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA SOLIDARNE KOBIETY ZAWSZE

1. Mariola Babiarz
2. Katarzyna Monkiewicz
3. Beata Sikorska

Projekty zrealizowane

Programy zrealizowane

 

Nasza działalność

 • Prowadzenie Biura d/s Kobiet w ramach którego świadczone jest nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie i społeczne.  Biuro to pełni rolę Biura Porad Obywatelskich, do którego średniorocznie zgłasza się 300 osób, które działa w Szczecinie od 1998 r. Utworzyły je kobiety - obecne członkinie Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem Stowarzyszenia i prowadzą je nadal społecznie własnymi siłami.
 •  W ramach upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, działań wspomagających rozwój demokracji, Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne skierowane do mieszkańców Szczecina. Miejscem udzielanych porad  jest Biuro ds. Kobiet mające swoją siedzibę przy al. Wojska Polskiego 113.

Rok 2019

Realizowałyśmy projekty świadcząc dla mieszkańców Szczecina usługi porad w:
Biurze Porad Obywatelskich z cyklu Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie
Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 10 i nr 13

Wykonałyśmy też zadania ukierunkowane na dzielenie się wiedzą z wolontariuszami
28.01.2019 szkolenie - praca doradcy z dokumentami
25.05.2019 szkolenie - standardy obsługi klienta
10.06.2029 szkolenie - ocena ryzyka w BPO
11-13.09.2019 warsztaty „Integracja cudzoziemców w Szczecinie”
09.12.2019 szkolenie - baza wiedzy o instytucjach właściwych i wspierających

Opracowałyśmy
Publikacje: „Integracja cudzoziemców w Szczecinie”,
Informator: „Poradnik spadkowy”

Rok 2018

Publikacja "Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób uprawnienie to jest zrealizowane"

Realizujemy trzy projekty: Prowadzenia Biura Porad Obywatelskich oraz Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nr 10 i nr 13.

W dniach 11.05. – 13.05.2018 r. odbyły się warsztaty „BPO wspiera rodziny: wspieraj rodzinę - dziel się wiedzą”.

W dniu 5.12.2018r odbyło się szkolenie „Poradnictwo obywatelskie w zakresie rynku pracy: wspieraj przedsiębiorczość – dziel się wiedzą”.

Wydałyśmy publikację „Poradnictwo obywatelskie w zakresie rynku pracy”.

Rok 2017

to kolejny rok prowadzenia Biura Porad Obywatelskich oraz dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 i nr 5.

19.05. - 21.05.2017r. - W ramach warsztatów „Świat seniora: wspieraj seniora – dziel się wiedzą” zebrałyśmy informacje z różnych dziedzin życia o wsparciu dla osób starszych i ich rodzin.

Ukazała się publikacja „Świat seniora”.

Promowałyśmy nasze działania na Platanach i festynach osiedlowych, rozprowadziłyśmy 1000 ulotek, 50 plakatów, 1000 wizytówek.

11.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Realizowałyśmy nasz projekt „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie”, w ramach którego na podstawie umowy z gminą Miasto Szczecin prowadziłyśmy Biuro Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina. Biuro Porad Obywatelskich działało i udzielało porad na zasadach wypracowanych w roku 2015.

W dniach 20.05. – 22.05.2016 r. w Międzyzdrojach odbyły się warsztaty „Dobre praktyki”, które doskonaliły nasze umiejętności pracy z klientem, by skutecznie pomóc mu w rozwiązaniu jego problemu.

Ukazała się druga część publikacji „W labiryncie urzędów”.

Realizowałyśmy zadanie zlecone w zakresie darmowej pomocy prawnej na prowadzenie dwóch punktów: nr 2, zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin przy ul. Armii Krajowe oraz nr 5, zlokalizowanego w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla. Podpisałyśmy umowy z kancelariami prawnymi, które realizowały zadania z zakresu nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Zainteresowanie mieszkańców Szczecina było duże.

01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Realizowałyśmy nasz projekt „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie” i na podstawie umowy z gminą Miasto Szczecin prowadziłyśmy Biuro Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina.

Codziennie było czynne Biuro Porad Obywatelskich przy al. Wojska Polskiego 113, gdzie w godz. 8.00 – 16.00 można było umówić się na porady prawne i obywatelskie. Porady były udzielane w Punktach Porad Obywatelskich w soboty w godz. 9.00-12.00 ul. Rydla 93, ul. Stołczyńska171 oraz w każdy czwartek w godz. 16.00 – 19.00 al. Wojska Polskiego 63. Poradę można było uzyskać również poprzez e-biuro. Porad udzielali specjaliści od spraw prawa, zawodowych, mieszkaniowych, socjalnych, psychospołecznych.

W dniach 03.10. – 05.10.2015 r. odbyły się warsztaty „W labiryncie urzędów”. Uczestnicy doskonalili wiedzę w zakresie procedury świadczenia porad.

Pod koniec roku wydałyśmy publikację „W labiryncie urzędów”.

16.01.2014 r.

 • Jak przemawiać, by inni nas słuchali? 
 • Co jest kluczem do sukcesu w wystąpieniach publicznych?
 • Jak się prezentować, by robić dobre wrażenie?
 • Jak "sprzedać" siebie  i jak zadbać o wizerunek naszej organizacji? 

To zagadnienia którym poświęcone były kolejne warsztaty. Tym razem uczestnicy mieli możliwość skorygować swoje umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.   Dzięki utrwaleniu wystąpień uczestników (praca z kamerą), można było zaobserwować i omówić indywidualne reakcje na stres.

Szkolenie było tak zorganizowane  aby uczestnicy mogli skupić się nad wybranymi pojęciami z psychologii społecznej. Zrodziła się dyskusja nad stosownością ubioru i znaczeniem wyglądu w kreowaniu wizerunku .

Ogromny potencjał  drzemiący w uczestnikach, ich pasja i zaangażowanie spowodowały, że obecnie trwają prace nad kolejnymi edycjami warsztatów. 

"A czy Ty potrafisz  radzić sobie ze stresem ?"

To pytanie zadawały sobie uczestniczki warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie.

14.11.2013 r.  

Warsztaty w których brały udział kobiety,  ukierunkowane  były na zagadnienia , takie jak:

 • Pozytywne i negatywne oblicze stresu
 • Umiejętność radzenia sobie z nim
 • Skutki wpływu stresu na nasz organizm
 • Depresja  oraz wypalenie zawodowe

Wsparcie psychologa, pedagoga oraz doradcy psychospołecznego okazało się dla uczestniczek drogowskazem w kierunku kontrolowania emocji własnych i partnera oraz wzmacniały pewność siebie.                                                                          

Wrzesień 2013 r.

Członkinie naszego stowarzyszenia oraz członkowie ich rodzin uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu  Emocji.

Pod okiem psychologa i socjologa uczestnicy  mieli okazję poza wiedzą teoretyczną „ na własnej skórze” odczuć wpływ emocji na procesy poznawcze, procesy decyzyjne a przede wszystkim na stan fizyczny człowieka.

Warsztaty Emocje są częścią zaplanowanego cyklu  zajęć, które będą obejmowały min. Obszary:

 • Komunikacji interpersonalnej
 • Stresu i sposobów radzenia sobie z nim
 • Manipulacji
 • Negocjacji

W czerwcu 2013 r.  w Międzyzdrojach odbyły się Treningi  Interpersonalne zorganizowane dla członków Stowarzyszenia oraz ich sympatyków. Zagadnienia  z podstaw emocji, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, manipulacji spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać teoretycznie zagadnienia oraz zastosować zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych.

Kwiecień 2013 r.

Koleżanki  zamieszkujące gminę  Świnoujście, zaprosiły członkinie stowarzyszenia na spotkanie, które odbyło się w Świnoujściu. W programie dwudniowego spotkania wzięły udział, także koleżanki z Niemiec. Spotkanie miało na celu wymianę informacji dotyczących:

 • Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 • Wpływ  stereotypów w kształceniu dzieci i młodzieży na sytuację kobiet na rynku pracy.

15 marzec 2013 r. 

 Koleżanki z Nowego Czarnowa zorganizowały spotkanie członkiń stowarzyszenia na terenie Zakładu należącego do Elektrowni „Dolna Odra”. Na spotkanie zostali zaproszeni  pracownicy zakładu, którzy w bardzo ciekawy sposób zapoznali zebranie panie z problemami pracowniczymi a także z kłopotami dnia codziennego.  Wymiana informacji,  doświadczeń i udzielanie sobie wzajemnych porad przyczyniło się do wzbogacenia wiedzy na  tematy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Spotkanie przyczyniło się do poszerzenia kontaktów i umocnienia przyjaźni.

Marzec  2012 r.

Koleżanki zatrudnione w Zakładach Mięsnych „Agryf” zaprosiły członkinie stowarzyszenia, aby podzielić się z przyjaciółmi swoimi radościami i problemami . Specyfika pracy w zakładach mięsnych, prowadzi do trudności w życiu rodzinnym  i społecznym.  Na spotkaniu dzielono się informacjami jak sobie można radzić w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych oraz o możliwościach korzystania z pomocy instytucjonalnej . Spotkanie pozwoliło na wymianą doświadczeń i skorzystanie z wiadomość udostępnionych  przez pracowników MOPR w Szczecinie i Policach.

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz”.

W ramach projektu nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz”

19 – 20 kwietnia 2010 w Gryficach odbyły się warsztaty  mające na celu

aktywizację społeczno-zawodowo uczestników

W czasie spotkań uczestnicy mieli możliwość skupić swoją uwagę na  „Poznaniu siebie” – swoich cech psychicznych, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz mogli wykorzystać umiejętności komunikacji interpersonalnych na tle grupy. Zajęcia pozwoliły podjąć próby kształtowania wizerunku własnej osoby oraz koncentracji na  własnym potencjale. Ćwiczono umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywność oraz „Pozytywne myślenie”. Spotkanie zostało wykorzystane na przygotowanie ”Indywidualnych planów” działania według poznanych „kroków prowadzące do celu”  i  metod „aktywnego poszukiwania pracy”. Prowadziliśmy dysputy na temat etyki zawodowej i etyki wolontariusza, oraz etyki pracy wykorzystując własne doświadczenia oraz nabytą wiedzę.

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.:

 • Aktywizacja społeczno- zawodowa (16 godzin szkolenia stacjonarnego) Planowany termin szkolenia-m-c marzec 2010

które obejmuje m.in.

 • skuteczną komunikację i autoprezentację
 • wzmocnienie kompetencji społecznych
 • przygotowanie do działań integracyjnych

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.: 

 • Komputer w firmie i życiu społecznym

   (16 godzin szkolenia stacjonarnego)

Termin szkolenia-m-c  marzec/ kwiecień 2010

        obejmujący m.in.:

 • obsługę programów biurowych
 • internet jako narzędzie poszukiwania pracy i jako element integracji społecznej

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.: 

 • Biznes lokalny  (40 godzin) Termin szkolenia 8-12 .II.2010 r – Szczecin, Hotel  Jachtowa,

który obejmuje m.in.:

 • rejestracja firmy
 • zatrudnianie pracowników
 • sprzedaż wyrobów i usług
 • rozliczanie operacji gospodarczych
 • tworzenie biznes planu
 • sprawozdawczość z wyliczeniem zysku i strat

Cykl szkoleń zakończył festyn na placu przy kościele Parafii pw. NSPJ  w Gryficach w dniu 2 maja 2010 r.

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA SOLIDARNE KOBIETY ZAWSZE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, stworzonym dla realizacji celów, określonych w niniejszym statucie.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz na podstawie innych obowiązujących norm prawnych.

 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§2

 1. Cele Stowarzyszenia obejmują:

1) działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) działalność charytatywną – dobroczynną,

3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) ochronę i promocję zdrowia,

5) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych, niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski,

6) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

7) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

8) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

9) działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych,

10) naukę, edukację i wychowanie,

11) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

12) działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych,

13) działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym,

14) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

15) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

16) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

17) promocję i organizację wolontariatu,

18) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu,

19) poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne,

20) współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka,

21) nieodpłatną pomoc prawną oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,

22) działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie biura poradnictwa obywatelskiego i społecznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie działań zwiększających świadomość prawną społeczeństwa,

2) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami, dysfunkcjami,

3) prowadzenie spotkań, konferencji, prelekcji i seminariów służących realizacji celów statutowych,

4) organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów,

5) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych,

6) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans, równouprawnienie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

7) organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku dla dzieci i dorosłych oraz promowanie równowagi między pracą a wypoczynkiem,

8) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych,

9) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży,

10) doradztwo dla społeczeństwa lokalnego, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych i kulturalnych,

11) współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i przedsiębiorcami,

12) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej, rekreacyjno – turystycznej i rehabilitacyjnej,

13) prowadzenie zorganizowanej działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą,

14) prowadzenie zorganizowanej opieki nad osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami wymagającymi szczególnej troski,

15) prowadzenie i wspieranie działalności badawczo – naukowej,

16) uczestniczenie w debatach oraz wyrażanie swego stanowiska na forum publicznym,

17) pomoc charytatywną.

3. W ramach realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

4. Działalność odpłatna dotyczyć może przedsięwzięć określonych w pkt. 2 podpunkty od 2) do 16).

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

6. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

CZŁONKOSTWO - PRAWA I OBOWIĄZKI

§3

1. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych, w tym przyznanie członka honorowego – Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, obywatel polski, jak też cudzoziemiec, bez względu na to, czy posiada miejsce zamieszkania w Polsce, czy poza jej terytorium, o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

3. Członkiem zwyczajnym może także zostać osoba mająca ukończone 16 lat.

4. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody ich przedstawicieli ustawowych.

5. Aby zostać członkiem zwyczajnym, osoby określone w §3 pkt 2, 3, 4 muszą akceptować cele i metody działania oraz Statut Stowarzyszenia, zobowiązać się do płacenia składek ustalonych przez Zarząd oraz złożyć pisemną deklarację z wnioskiem o przyjęcie do Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złożą pisemną deklarację członkowską.

7. Nabycie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje na mocy uchwały Zarządu.

8. Od uchwały, przewidzianej w §3 ust.7, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej kwestii jest ostateczna.

9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

10. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą bezwzględną większością głosów, na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

11. Stowarzyszenie może przyznać tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia

1) Osobie fizycznej, która pełniła w Stowarzyszeniu funkcję Prezesa Zarządu i uzyskała wybitne zasługi;

2) Tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

3) Prezes Honorowy Stowarzyszenia:

a) może brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym;

b) ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

c) jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§4

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał, pod warunkiem, iż ukończyli 16 rok życia,

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, pod warunkiem, iż ukończyli 16 rok życia,

3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

4) zgłaszania Zarządowi wszelkich wniosków, związanych z działalnością Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia,

2) troszczenia się o dobre imię Stowarzyszenia,

3) przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych aktów wewnętrznych,

4) regularnego opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym także prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków, jednakże tylko z głosem doradczym. Mogą oni zgłaszać wnioski i propozycje, co do działalności Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania Członków. Członek wspierający ma ponadto obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§5

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi,

2) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, w związku z niespełnieniem kryteriów członkostwa lub niewypełnieniem obowiązków członka Stowarzyszenia, w tym w szczególności wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

3) śmierci członka, będącego osobą fizyczną lub likwidacji członka, będącego osobą prawną.

2. O zamiarze skreślenia z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje danego członka Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na cztery tygodnie przed planowanym podjęciem uchwały, dając mu możliwość pisemnego lub ustnego odniesienia się do sprawy.

3. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§6

1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§7

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków stanowią:

1) członkowie zwyczajni,

2) członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

1a. W przypadku brak możliwości zorganizowania walnego zebrania członków lub zebrania zarządu albo komisji rewizyjnej stowarzyszenia z bezpośrednim udziałem członków, możliwe jest zorganizowanie:

1) zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość tj. zebrania on-line. Sposób i tryb takiego zebrania określa Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, lub

2) głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub SMSów e-głosowania, które przebiega następująco:

a) członek stowarzyszenia otrzymuje przygotowany projekty uchwał, które mają zostać przyjęty w drodze e-głosowania;

b) wyznaczony członek zarządu na e-sekretarza rozsyła projekty uchwał na adresy kontaktowe podane przez poszczególnych członków, wskazując w temacie wiadomości przedmiot e-głosowania oraz termin na oddanie głosu w drodze wiadomości zwrotnej o treści: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ;

c) po upływie terminu na oddanie głosu, lub po wcześniejszym oddaniu wszystkich głosów, wyznaczony członek zarządu na e-sekretarza sporządza w formie pisemnej protokół z przeprowadzonego e-głosowania zawierający co najmniej treść przesłanej do głosowania uchwały, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e-głosowania oraz podpis e-sekretarza; nieoddanie głosów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem udziału w głosowaniu;

d) rozsyła protokół, o którym mowa w pkt c) członkom władzy kontrolnej.

1b. Prezes podejmuje decyzję o przeprowadzeniu e-głosowania lub zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, po zasięgnięciu opinii Członków Zarządu.

1) Wskazany przez Prezesa Członek Zarządu powiadamia członków stowarzyszenia w terminach ustalonych w statucie o zebraniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem komunikatora umożliwiającego wideokonferencję, w miarę możliwości przesyłając na podane adresy poczty elektronicznej: porządek obrad oraz projekty uchwał;

2) Członek stowarzyszenia na wskazany w zaproszeniu adres komunikacji elektronicznej lub komunikacji telefonicznej przesyła potwierdzenie swojego udział w zebraniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

3) Po połączeniu się w ramach wideokonferencji odbywa się dyskusja nad projektem oraz głosowanie, z którego członek zarządu pełniący funkcję e-sekretarza, sporządza protokół zawierający co najmniej treść uchwał, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e‑głosowania oraz podpis e-sekretarza;

2. Głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem §4 ust.1 niniejszego Statutu. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście mają głos doradczy.

3. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w terminie do końca miesiąca czerwca.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd, z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Wszyscy członkowie muszą zostać powiadomieni co najmniej na 14 dni przed odbyciem się Walnego Zebrania.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

1) uchwalanie zmian w Statucie,

2) wybór i odwołanie Członków Zarządu,

3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalanie zasad działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia,

5) uchwalanie Regulaminu Działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków,

7) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

8) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

11) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

8. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej poniżej 3 członków na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przeprowadza się wybory uzupełniające, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zmniejszenia składu.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut zastrzega w konkretnych kwestiach inaczej.

10. Zmiana Statutu oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania.

11. Szczegółowy tryb obradowania określa Regulamin Obrad Walnego Zebrania.

§8

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Walnego Zebrania Członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, informując o nich wszystkich członków. Wniosek o zwołanie posiedzenia może złożyć także Komisja Rewizyjna oraz 1/3 członków Stowarzyszenia.

3a. 1)  Każde Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał:

a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu

b) w drugim terminie - niezależnie od ilości obecnych.

2)  Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Również wybory rozstrzygane są na zasadzie zwykłej większości głosów.

3)  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym.  Na wniosek co najmniej 1/3 członków przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

4)  Uchwały Walnego Zebrania Członków są zapisywane w formie pisemnej i podpisywane przez przewodniczącego i protokolanta.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że Statut zastrzega w określonych kwestiach inaczej.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie. Od niniejszego zapisu stosuje się wyjątek do czynności związanych z obsługą konta bankowego stowarzyszenia zleconych podmiotom lub osobom fizycznym to jest dokonywana dyspozycji przelewów wychodzących, wówczas na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd, o którym mowa w ust, 6. niniejszego paragrafu, dyspozycje środków na koncie mogą być składane jednoosobowo przez pełnomocnika, powyższe nie dotyczy zamknięcia konta Stowarzyszenia.

6. Co najmniej 2 Członków Zarządu może udzielić na piśmie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane, pełnomocnik jest wówczas wzywany do jego zwrotu w oryginale.

7. Do kompetencji Zarządu należą:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4) opracowanie planu finansowego i budżetu,

5) uchwalanie okresowych, to jest rocznych, wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,

6) opracowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia i przedkładania ich Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji,

7) uchwalanie Regulaminu Działania Biura Stowarzyszenia,

8) zatrudnianie pracowników,

9) przyjmowanie członków, ich wykluczanie, jak też udzielanie im upomnienia,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich,

11) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla uzyskania środków dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

8. Mandat Członków Zarządu wygasa:

1) po upływie kadencji, na którą był powołany,

2) w wypadku śmierci Członka Zarządu,

3) w wypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub w Zarządzie,

4) w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

9. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. 10. Kadencja Zarząd wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§9

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Komisji powoływani są uchwałą Walnego Zebrania Członków.

3. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od innych organów i nie podlega w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru żadnemu innemu organowi Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306, ze zm.).

6. Do Członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §8 ust. 8, 9 i 10 Statutu.

7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informując o nich wszystkich jej członków. Wniosek o zwołanie posiedzenia może złożyć także na piśmie Zarząd oraz 1/3 Członków Stowarzyszenia.

8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, badanie zgodności tej działalności z zasadami programowymi i planami działalności Stowarzyszenia,

2) przedkładanie protokołów kontroli Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji,

3) składanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków,

4) przeprowadzanie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich,

5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

6) w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały podjętej przez Komisję Rewizyjną wymagane jest oddanie głosów przez cały skład Komisji.

10. Szczegółowe regulaminy zwoływania i funkcjonowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną ustalone uchwałą Walnego Zebrania Członków.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§10

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, spadków, zapisów,

3) pracy społecznej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy,

4) dochodów z własnej działalności statutowej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, z działalności gospodarczej oraz majątku Stowarzyszenia,

5) dotacji, subwencji, grantów, udziałów, sponsoringu,

6) ofiarności publicznej, m.in.: z loterii, aukcji, zbiórek publicznych,

7) nawiązek i świadczeń pieniężnych,

8) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

9) innych, dozwolonych prawem źródeł.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia, prowadzonej przez Zarząd.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2) przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością – (2/3) głosów członków, obecnych na Walnym Zebraniu Członków i uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie ostatni Zarząd pełniący swoje funkcje przed podjęciem uchwały o likwidacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

06.09.2020

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.