Sprawozdanie 2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020
STOWARZYSZENIE SOLIDARNE KOBIETY ZAWSZE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

1. Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze z siedzibą: 70-483 Szczecin, al. Wojska Polskiego 113/04. Stowarzyszenie, jako organizację pożytku publicznego, działającą non-profit, utworzono na podstawie wniosku złożonego do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Federacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr poz. rejestru KRS 0000332502 w dniu 30.06.2009 r., numer wpisu w pozycji rejestru 1.

Na podstawie zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie Stowarzyszenie posługuje się numerem identyfikacyjnym REGON 320700847, której rodzaj działalności wg PKD został sklasyfikowany PKD 94.99.Z.

Decyzją Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie otrzymało Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9552268892.

W 2020 r. Stowarzyszenie zmieniło adres siedziby, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru KRS z dnia 18.12.2020 r. i w związku z tym obecnie podlega pod Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie, ul. Felczaka 5.

Celem Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest:

 • działanie w sferze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność charytatywna - dobroczynna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych, niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;
 • nauka, edukacja i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych;
 • działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu;
 • poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka;
 • nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

Działalność Stowarzyszenia nie ma ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych (Amerykanka) prowadzonych w 2020 r. Dane ujęte w bilansie oraz w rachunku zysków i strat za bieżący rok są porównywalne z danymi za ubiegły rok obrotowy.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Stowarzyszenie nie posiada żadnych oddziałów ani przedstawicielstw.

6. Omówienie polityki rachunkowości:

-Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się za pośrednictwem kont zespołu „5” - koszty według typów działalności oraz kont zespołu „4” - koszty według rodzajów działalności. -Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

-Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

-Wyposażenie wycenia się wg nominalnych cen zakupu.

-Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

-Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1500,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów - według miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych - prowadzona jest w książce inwentarzowej.

-Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 1500,00 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 10000,00 zł, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do używania.

-Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.

-Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

-Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 R.

1. Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Stowarzyszenie nie udziela kredytów i zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Stowarzyszenie nie posiada udziałów ani akcji.

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

1. Na majątek Stowarzyszenia na dzień 31.12.2020 r. (aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe”) składają się środki pieniężne w wysokości 2 701,32 zł, ulokowane na rachunku bankowym (konto bieżące - 2 697,96 zł) oraz w kasie (3,36 zł).

2. Wynik roku 2020 - zysk w wysokości 724,59 zł.

3. Stowarzyszenie zysk netto (nadwyżkę przychodów nad kosztami) w kwocie 724,59 zł przeznaczy na cele związane z działalnością statutową w roku 2021.

INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW

I KOSZTÓW

1. Struktura zrealizowanych przychodów w 2020 r.:

Ogółem przychody działalności statutowej z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 2020 r. wynosiły 172 526,51 zł, w tym:

-składki członkowskie od 15 osób - 840,00 zł

-darowizny od osób fizycznych - 2 300,00 zł

-darowizna rzeczowa w ramach Bonu dla NGO - 1 000,00 zł

-dotacja z gminy m. Szczecin na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich - 70 000,00 zł -dotacja z gminy m. Szczecin na prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 11 - 64 020,00 zł -grant z Fundacji im. Stefana Batorego - 14 000,00 zł

-refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych z PUP - 20 366,51 zł.

2. Struktura zrealizowanych kosztów w 2020 r. ujmowanych na kontach zespołu „5” - koszty według rodzajów działalności:

Ogółem koszty działalności statutowej z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

w 2020 r. wynosiły - 171 801,92 zł

-koszty statutowe - 23 691,92 zł

-koszty administracyjne - 90,00 zł

-koszty związane z dotacją na BPO - 70 000,00 zł

-koszty związane z dotacją na PNPO 11 - 64 020,00 zł.

3. Struktura zrealizowanych kosztów w 2020 r. ujmowanych na kontach zespołu „4” - koszty rodzajowe:

-amortyzacja - 8 703,85 zł -zużycie materiałów i energii - 5 316,99 zł -usługi obce - 88 786,54 zł -wynagrodzenia - 61 208,48 zł

-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 7 786,06 zł.

4. Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze w 2020 r. zakupiło ze środków finansowych otrzymanych w ramach grantu z Fundacji im. Stefana Batorego (Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej):

-kserokopiarkę Konica Minolta za kwotę brutto 3 999,96 zł, zamortyzowaną jednorazowo i przyjętą na stan środków trwałych dokumentem OT 1/2020 z dnia 17.11.2020 r.,

-2 laptopy HP EliteBook 840, zmodernizowane o dyski Crucial 240 GB, o łącznej wartości jednostkowej 1 653,00 zł, zamortyzowane jednorazowo i przyjęte na stan środków trwałych dokumentami OT 2/2020 i OT 3/2020 z dnia 29.11.2020 r.,

-2 routery Alcatel LinkZone, w cenie jednostkowej 199,90 zł, przyjęte jako wyposażenie w ewidencji wyposażenia,

-urządzenie wielofunkcyjne HP 3789 za kwotę 169,99 zł, przyjęte jako wyposażenie i ujęte w ewidencji wyposażenia,

-2 oprogramowania użytkowe Microsoft 2016, w cenie jednostkowej 279,00 zł, przyjęte jako wyposażenie i ujęte w ewidencji wyposażenia.

W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie otrzymało w ramach Bonu dla NGO darowiznę rzeczową pod postacią licencji na program księgowy, wycenioną na kwotę 1 000,00 zł. Pozostałą część wartości licencji w wysokości 397,89 zł sfinansowało ze środków własnych. Licencja jako wartość niematerialna i prawna została zamortyzowana jednorazowo i przyjęta na stan 22.12.2020 r. dokumentem OT 4/2020.

5. Stowarzyszenie sporządza bilans i rachunek zysków i strat według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

6. Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7. Stowarzyszenie nie ma statusu organizacji pożytku publicznego OPP.

8. Stowarzyszenie otrzymało darowizny od 4 osób prywatnych w wysokości 2 300,00 zł i przeznaczyło je na działanie statutowe w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego na stronie domowej Stowarzyszenia.

Szczecin, dnia 21.03.2021 r.


Drukuj