Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Misja

 

Misją Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego przysługujących jego członkom praw, a także obowiązków, działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji .

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i zostało zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach   (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Statutu oraz na podstawie innych obowiązujących norm prawnych.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

 

Cele Stowarzyszenia:

● Działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji   życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

●  Działalność charytatywną

●  Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej

●  Ochronę i promocję zdrowia

●  Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski

●  Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

●  Upowszechnienie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

●  Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

●  Działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych

●  Naukę, edukację i wychowanie

●  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

●  Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych

●  Działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym

●  Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, działań wspomagających rozwój demokracji

●  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych

  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami

●  Promocję i organizację wolontariatu

●  Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo  organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu

●  Poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne

●  Współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka

 

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje, między innymi,  poprzez:

  1. Organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów
  2. Prowadzenie spotkań, konferencji, prelekcji i seminariów służących realizacji celów
  3. Organizowanie kampanii i akcji   informacyjnych promujących wyrównanie szans, równouprawnienie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  4. Prowadzenie Biura ds. Kobiet w którym  kompetentni doradcy udzielają  bezpłatnie porad obywatelskich  i psychologicznych m. in. w zakresie:
  • procedur i spraw urzędowych
  • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury)
  • spraw mieszkaniowych
  • opieki medycznej i niepełnosprawności
  • trudnych spraw rodzinnych
  • problemów w pracy