logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA SOLIDARNE KOBIETY ZAWSZE

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, stworzonym dla realizacji celów, określonych w niniejszym statucie.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz na podstawie innych obowiązujących norm prawnych.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 2

1. Cele Stowarzyszenia obejmują:
1) działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalność charytatywną – dobroczynną,
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) ochronę i promocję zdrowia,
5) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych, niepełnosprawnych oraz osób wymagających
szczególnej troski,
6) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
7) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
8) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9) działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych,
10) naukę, edukację i wychowanie,
11) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
12) działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych,
13) działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym,
14) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
15) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
16) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
17) promocję i organizację wolontariatu,
18) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu,
19) poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne,
20) współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka,
21) nieodpłatną pomoc prawną oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
22) działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie biura poradnictwa obywatelskiego i społecznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie działań zwiększających świadomość prawną społeczeństwa,
2) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami, dysfunkcjami,
3) prowadzenie spotkań, konferencji, prelekcji i seminariów służących realizacji celów statutowych,
4) organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów,
5) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych,
6) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans, równouprawnienie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
7) organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku dla dzieci i dorosłych oraz promowanie równowagi między, pracą a wypoczynkiem
8) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych,
9) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży,
10) doradztwo dla społeczeństwa lokalnego, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych i kulturalnych,
11) współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i przedsiębiorcami,
12) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej, rekreacyjno – turystycznej i rehabilitacyjnej,
13) prowadzenie zorganizowanej działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą,
14) prowadzenie zorganizowanej opieki nad osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami wymagającymi szczególnej troski,
15) prowadzenie i wspieranie działalności badawczo – naukowej,
16) uczestniczenie w debatach oraz wyrażanie swego stanowiska na forum publicznym,
17) pomoc charytatywną.
3. W ramach realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
4. Działalność odpłatna dotyczyć może przedsięwzięć określonych w pkt. 2 podpunkty od 2) do 16).
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
6. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

CZŁONKOSTWO – PRAWA I OBOWIĄZKI

§3

1. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych, w tym przyznanie członka honorowego – Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, obywatel polski, jak też cudzoziemiec, bez względu na to, czy posiada miejsce zamieszkania w Polsce, czy poza jej terytorium, o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
3. Członkiem zwyczajnym może także zostać osoba mająca ukończone 16 lat.
4. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody ich przedstawicieli
ustawowych.
5. Aby zostać członkiem zwyczajnym, osoby określone w §3 pkt 2, 3, 4 muszą akceptować cele i metody działania oraz Statut Stowarzyszenia, zobowiązać się do płacenia składek ustalonych przez Zarząd oraz złożyć pisemną deklarację z wnioskiem o przyjęcie do Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złożą pisemną deklarację członkowską.
7. Nabycie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje na mocy uchwały Zarządu.
8. Od uchwały, przewidzianej w §3 ust.7, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej kwestii jest ostateczna.
9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
10. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą bezwzględną większością głosów, na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie może przyznać tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia
1) Osobie fizycznej, która pełniła w Stowarzyszeniu funkcję Prezesa Zarządu i uzyskała wybitne zasługi;
2) Tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3) Prezes Honorowy Stowarzyszenia:
a) może brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym;
b) ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
c) jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§4

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał, pod warunkiem, iż ukończyli 16 rok życia,
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, pod warunkiem, iż ukończyli 16 rok życia,
3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) zgłaszania Zarządowi wszelkich wniosków, związanych z działalnością Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia,
2) troszczenia się o dobre imię Stowarzyszenia,
3) przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych aktów wewnętrznych,
4) regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym także prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków, jednakże tylko z głosem doradczym. Mogą oni zgłaszać wnioski i propozycje, co do działalności Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania Członków. Członek
wspierający ma ponadto obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 5

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi,
2) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, w związku z niespełnieniem kryteriów członkostwa lub
niewypełnieniem obowiązków członka Stowarzyszenia, w tym w szczególności wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3) śmierci członka, będącego osobą fizyczną lub likwidacji członka, będącego osobą prawną.
2. O zamiarze skreślenia z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje danego członka Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na cztery tygodnie przed planowanym podjęciem uchwały, dając mu możliwość pisemnego lub ustnego odniesienia się do sprawy.
3. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§6

1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§7

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków stanowią:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
1a. W przypadku brak możliwości zorganizowania walnego zebrania członków lub zebrania zarządu albo komisji rewizyjnej stowarzyszenia z bezpośrednim udziałem członków, możliwe jest zorganizowanie:
1) zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość tj. zebrania on-line. Sposób i tryb takiego zebrania określa Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
2) głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub SMS-ów e-głosowania, które przebiega następująco:
a) członek stowarzyszenia otrzymuje przygotowany projekty uchwał, które mają zostać przyjęty w drodze
e-głosowania;
b) wyznaczony członek zarządu na e-sekretarza rozsyła projekty uchwał na adresy kontaktowe podane przez poszczególnych członków, wskazując w temacie wiadomości przedmiot e-głosowania oraz termin na
oddanie głosu w drodze wiadomości zwrotnej o treści: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ;
c) po upływie terminu na oddanie głosu, lub po wcześniejszym oddaniu wszystkich głosów, wyznaczony
członek zarządu na e-sekretarza sporządza w formie pisemnej protokół z przeprowadzonego e-głosowania
zawierający co najmniej treść przesłanej do głosowania uchwały, wykaz uczestników głosowania, wynik
e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e-głosowania oraz podpis e-sekretarza; nieoddanie głosów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem udziału w głosowaniu;
d) rozsyła protokół, o którym mowa w pkt c) członkom władzy kontrolnej.
1b. Prezes podejmuje decyzję o przeprowadzeniu e-głosowania lub zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, po zasięgnięciu opinii Członków Zarządu.
1) Wskazany przez Prezesa Członek Zarządu powiadamia członków stowarzyszenia w terminach ustalonych w statucie o zebraniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem komunikatora umożliwiającego wideokonferencję, w miarę możliwości przesyłając na podane adresy poczty elektronicznej:
porządek obrad oraz projekty uchwał;
2) Członek stowarzyszenia na wskazany w zaproszeniu adres komunikacji elektronicznej lub komunikacji
telefonicznej przesyła potwierdzenie swojego udział w zebraniu z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej;
3) Po połączeniu się w ramach wideokonferencji odbywa się dyskusja nad projektem oraz głosowanie, z którego członek zarządu pełniący funkcję e-sekretarza, sporządza protokół zawierający co najmniej treść uchwał, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników egłosowania oraz podpis e-sekretarza;
2. Głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem §4 ust.1 niniejszego Statutu. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście mają głos doradczy.
3. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w terminie do końca miesiąca czerwca.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd, z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Wszyscy członkowie muszą zostać powiadomieni co najmniej na 14 dni przed odbyciem się Walnego Zebrania.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) uchwalanie zmian w Statucie,
2) wybór i odwołanie Członków Zarządu,
3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie zasad działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia,
5) uchwalanie Regulaminu Działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków,
7) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
8) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
8. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej poniżej 3 członków na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przeprowadza się wybory uzupełniające, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zmniejszenia składu.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut zastrzega w konkretnych kwestiach inaczej.
10. Zmiana Statutu oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania.
11. Szczegółowy tryb obradowania określa Regulamin Obrad Walnego Zebrania.

§8

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, informując o nich wszystkich członków. Wniosek o zwołanie posiedzenia może złożyć także Komisja Rewizyjna oraz 1/3 członków Stowarzyszenia.
3a. 1) Każde Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał:
a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu
b) w drugim terminie – niezależnie od ilości obecnych.
2) Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Również wybory rozstrzygane są na zasadzie zwykłej większości głosów.
3) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym. Na wniosek co najmniej 1/3 członków przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.
4) Uchwały Walnego Zebrania Członków są zapisywane w formie pisemnej i podpisywane przez
przewodniczącego i protokolanta.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że Statut zastrzega w określonych kwestiach inaczej.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie. Od niniejszego zapisu stosuje się wyjątek do czynności związanych z obsługą konta bankowego stowarzyszenia zleconych podmiotom lub osobom fizycznym to jest dokonywania dyspozycji przelewów wychodzących, wówczas na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd, o którym mowa w ust, 6. niniejszego paragrafu, dyspozycje środków na koncie mogą być składane jednoosobowo przez pełnomocnika, powyższe nie dotyczy zamknięcia konta Stowarzyszenia.
6. Co najmniej 2 Członków Zarządu może udzielić na piśmie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane, pełnomocnik jest wówczas wzywany do jego zwrotu w oryginale.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) opracowanie planu finansowego i budżetu,
5) uchwalanie okresowych, to jest rocznych, wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
6) opracowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia i przedkładania ich Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji,
7) uchwalanie Regulaminu Działania Biura Stowarzyszenia,
8) zatrudnianie pracowników,
9) przyjmowanie członków, ich wykluczanie, jak też udzielanie im upomnienia,
10) ustalanie wysokości składek członkowskich,
11) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla uzyskania środków dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
8. Mandat Członków Zarządu wygasa:
1) po upływie kadencji, na którą był powołany,
2) w wypadku śmierci Członka Zarządu,
3) w wypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub w Zarządzie,
4) w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
9. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
10. Kadencja Zarząd wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§9

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Komisji powoływani są uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od innych organów i nie podlega w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru żadnemu innemu organowi Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306, ze zm.).
6. Do Członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §8 ust. 8, 9 i 10 Statutu.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informując o nich wszystkich jej członków. Wniosek o zwołanie posiedzenia może złożyć także na piśmie Zarząd oraz 1/3 Członków Stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, badanie zgodności tej działalności z zasadami programowymi i planami działalności Stowarzyszenia,
2) przedkładanie protokołów kontroli Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji,
3) składanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków,
4) przeprowadzanie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich,
5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
6) w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały podjętej przez Komisję Rewizyjną wymagane jest oddanie głosów przez cały skład Komisji.
10. Szczegółowe regulaminy zwoływania i funkcjonowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną ustalone uchwałą Walnego Zebrania Członków.

MAJĄTEK I FUNDUSZE
§10

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) pracy społecznej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy,
4) dochodów z własnej działalności statutowej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, z działalności
gospodarczej oraz majątku Stowarzyszenia,
5) dotacji, subwencji, grantów, udziałów, sponsoringu,
6) ofiarności publicznej, m.in.: z loterii, aukcji, zbiórek publicznych,
7) nawiązek i świadczeń pieniężnych,
8) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
9) innych, dozwolonych prawem źródeł.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia, prowadzonej przez Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością – (2/3) głosów członków, obecnych na Walnym Zebraniu Członków i uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie ostatni Zarząd pełniący swoje funkcje przed podjęciem uchwały o likwidacji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

 

06.09.2020

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze