logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

O nas

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem stworzonym dla realizacji celów, które obejmują m.in.:
 • działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalność charytatywną – dobroczynną;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochronę i promocję zdrowia;
 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych, niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski;
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych;
 • naukę, edukację i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych;
 • działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu;
 • poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne;
 • współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka;
 • nieodpłatną pomoc prawną oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

W ramach realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i  nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego  Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych .

Więcej informacji o naszym stowarzyszeniu jest dostępne w poniższej prezentacji:

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze