logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Świadczenia Rodzinne - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

28.11.2023

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego. Przysługuje ona matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi  faktycznemu dziecka, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł

Zapomoga przysługuje:

  1. matce lub ojcu dziecka;
  2. opiekunowi prawnemu dziecka;
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko
18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod tą opieka potwierdza się zaświadczeniem lekarskim .

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka:

  • zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  • postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, jeżeli osoba ubiega się o przysposobienie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie (pdf)

Wniosek do ustalenia prawa do jednora zapomogi (pdf)

Oświadczenie o dochodach (pdf)

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze