logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Dodatek Osłonowy

27.08.2023

Od dnia 4 stycznia 2022 roku w Szczecińskim Centrum Świadczeń przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.
Jest to jednorazowe świadczenie, które wypłacane jest w jednej lub w dwóch równych ratach.
Wnioski będzie można składać do 31 października 2022 roku.
Osoby, które złożyły wnioski do 31 stycznia 2022 roku, otrzymują wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca 2022 roku, drugą do 2 grudnia 2022 roku. Pozostałym osobom, które składają swoje wnioski od 1 lutego 2022 roku do 31 października 2022 roku, świadczenie wypłacane jest jednorazowo – w całości.  
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku
osłonowego.


Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy przysługuje:
– gospodarstwom domowym jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2.100,00zł miesięcznie,
– gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1.500,00 zł na osobę miesięcznie.


W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.


Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).


Zgodnie z przepisami ustawy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb
przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
– roku 2020 – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
– roku 2021 – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.


Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych organ ustala we własnym zakresie i wnioskodawca nigdzie ich nie wykazuje.


Natomiast katalog dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajduje się w części wniosku o wypłatę dodatku osłonowego „Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych” i w przypadku ich uzyskania we wskazanych okresach, należy je wykazać w tej części wniosku.


W sytuacji posiadania gospodarstwa rolnego należy wypełnić „Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni”.


Jaka będzie wysokość świadczenia?
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
– 400,00 lub 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 600,00 lub 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 
– 850,00 lub 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150,00 lub 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Większą dopłatę otrzymają osoby ogrzewające dom np. węglem lub innym paliwem węglopochodnym, jeśli zostało to zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Minimalna wysokość świadczenia
to 20,00 zł.


Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?
Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Wnioski w formie papierowej można złożyć w:
– Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 w godzinach od 7:30 do 16:00.
– Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Rydla 39/40 w godzinach od 7:30 do 15:30.


Dokumenty będzie można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach w Biurach Obsługi Interesanta.


Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).


Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.


Informację odebrać można również w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12 wejście I (informacja).
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze