logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Karta Dużej Rodziny

03.10.2023

Komu przysługuje karta dużej rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia jedno z poniższych wymagań:

 • min. troje dzieci jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • min. troje dzieci jest w wieku do ukończenia 25. roku życia i nadal uczy się / studiuje;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością,
  o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem
  w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jakie uprawnienia daje posiadanie karty dużej rodziny?

Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg/zniżek u partnerów na terytorium Polski wymienionych na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

Jak otrzymać kartę?

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

UWAGA – Karta Dużej Rodzinny jest kartą imienną z numerem PESEL jej właściciela i daje ulgi / zniżki tylko właścicielowi karty (Karty rodziców nie upoważniają do zniżek dla dzieci).

 

Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać KDR?

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz składane dodatkowo jako uzupełnienie wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek można złożyć:

 • w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w Szczecinie – obecnie do specjalnie przygotowanej urny;
 • w Filii Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Rydla 39/40 – obecnie do specjalnie przygotowanej urny;
 • drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny *.

*) Uwierzytelnianie użytkowników w/w systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.


UWAGA!

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmiany danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą gminy lub zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta Miasta, który przyznał Kartę.


Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
  w stosunku do co najmniej trojga dzieci – załącznik ZKDR 03;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – załącznik ZKDR 01;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
  w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu
  w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – załącznik ZKDR02.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
 • w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składając wniosek o przyznanie Karty, dołącza się dodatkowo dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czy za wydanie karty pobierana jest opłata?

Karta jest przyznawana bezpłatnie, wyjątek stanowią:

 • domówienie dodatkowej formy – w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie dodatkowej formy podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.
 • wydanie duplikatu Karty – podlega opłacie w wysokości 13,00 zł.


Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego Centrum Świadczeń
nr 97 1020 4795 0000 9102 0281 1024 z dopiskiem: “Opłata za wydanie duplikatu / dodatkowej formy / Karty Dużej Rodziny”.


Jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące materialnej lub zdrowotnej sytuacji rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Szczecin może na umotywowany wniosek wnioskodawcy zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty.

 

Na jaki okres przyznawana jest karta dużej rodziny?

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

UWAGA!

od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną.


Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 2400; Dz. U. z 2021 r. poz.952)

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o przyznanie KDR lub duplikatu (pdf)
Oświadczenie o planowanych terminach zakończenia nauki ZKDR-01 (pdf)
Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej ZKDR-03 (pdf)
Informacja o osobach mogących wyświetlać KDR w formie elektronicznej ZKDR-04 (pdf)

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze