logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Bon Opiekuńczy Alzheimer 75

26.08.2023

Komu przysługuje bon?
Bon przysługuje Opiekunowi zamieszkującemu na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającemu wsparcia i opieki Seniorowi, tj. osobie ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, która na dzień złożenia wniosku ukończyła 75 r. ż. a także w ramach wypłaty II transzy w grudniu 2023 r. ukończy 75 r. ż. oraz spełnia łącznie następujące warunki:
– zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin;
– jest objęta świadczeniami zdrowotnymi, realizowanymi w formie szpitalnej i/lub ambulatoryjnej i/lub środowiskowej przez lekarza ze specjalizacją z zakresu psychiatrii i/lub neurologii i/lub geriatrii i ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera;
– nie jest objęta opieką placówki (instytucji) publicznej lub niepublicznej, zapewniającej
opiekę całodobową.
 
Jak otrzymać świadczenie?
Opiekun (osoba z rodziny: małżonek, dziecko, wnuk, rodzic, rodzeństwo, synowa, zięć) powinien złożyć wniosek wraz z oświadczeniami oraz załącznikami, tj.:
– zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, że Senior jest objęty
świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby z
określeniem jednostki chorobowej (jedna z poniższej listy):
   – F00.0 – otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku,
   – F00.1 – otępienie w chorobie Alzheimera w późnym początku,
   – F00.2 – otępienie atypowe i mieszane w chorobie Alzheimera,
   – F00.9 – otępienie w chorobie Alzheimera nieokreślone,
   – G30.0 – choroba Alzheimera o wczesnym początku,
   – G30.1 – choroba Alzheimera o późnym początku,
   – G30.8 – inne postacie choroby Alzheimera,
   – G30.9 – choroba Alzheimera, nieokreślona.
– dowód ustanowienia prawnej opieki nad Seniorem, jeśli w tym zakresie zostało wydane prawomocne orzeczenie właściwego sądu dla Opiekuna;
– kwestionariusz ankiety;
– oświadczenie o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o różnych formach wsparcia realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, skierowanych do osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów.
 
Wniosek wraz z załącznikami można składać od 03.04.2023r. do 30.11.2023r. w Szczecińskim Centrum Świadczeń.
 
Ile wynosi świadczenie?
Świadczenie wypłacane jest w dwóch transzach po 1000 zł. każda:
I transza – od dnia 12.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 31 maja 2023 r. i zostali zakwalifikowani do uzyskania świadczenia;

II transza – od dnia 11.12.2023 r. do dnia 29.12.2023 r. – Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz Opiekunom, którzy złożą wniosek w terminie do 30 listopada 2023 r.;
 
UWAGA: Jeżeli Senior był beneficjentem świadczenia Bon Opiekuńczy Alzheimer 75
w latach 2019 – 2022 nie ma obowiązku dostarczania aktualnego zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego diagnozę.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr XLVI/1270/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie
realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego “Bon opiekuńczy:
Alzheimer 75″ oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego “Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego Bon opiekuńczy Alzheimer 75 (pdf)

Oświadczenie (pdf)

Kwestionariusz Ankiety (pdf)

 

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze